Trung Thu: thi lồng đèn có thưởng (hội trường), phát & rước đèn (sân Đức Mẹ)