Thánh Lễ Tiệc Ly: rước chiên - rửa chân - đốt chiên - rước Thánh Thể - chia thịt chiên