Thánh Lễ cộng đoàn: Sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, Quan thầy Cộng đoàn CM, Ca đoàn CM & LMTT