Thánh Lễ buộc (vọng) kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan thầy tiểu đội Legio Vô Nhiễm