Chặng Đàng Thánh Giá tam ngữ ngoài trời (sân trường)