Cháo cá (sân) - Rước tượng chịu nạn - Ngắm thương khó (hội trường) - Dâng hạt