Thánh Lễ cộng đoàn: Th. Lễ khai giảng - Nghi thức Sai đi