Thánh Lễ cộng đoàn: Lễ Lá (rước lá xung quanh nhà thờ)